Alumni Students of the B.Tech.

      2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

Year : 2002

Sl.No Roll No Name Email
1 - Ashutosh Srivatava
2 - Avinash Kumar
3 - Nishant Bithal
4 - Dipankar Chugh
5 - Arun Athmanathan
6 - Komati Jaysurya Kartik
7 - Ritesh Udhani
8 - Lokesh Kumar
9 - Rachit Agarwal
10 - Shailesh Kumar Tripathi
11 - Varum Parmar
12 - Sidharth Singh
13 - Abhijit Rangnekar
14 - Manish Kaushik
15 - Katyayani Joshi
16 - Mohammad Ali Haider
17 - Manish Agarwal
18 - M Kishore Varma

Back To Top